cropped-logo_ostateczne.png

POLICEALNA SZKOŁA CHARAKTERYZACJI, EFEKTÓW SPECJALNYCH SFX, PROSTETYKI, WIZAŻU I STYLIZACJI

Zapisz się i otrzymaj zniżkę!

Zapisując się otrzymujesz zniżkę 20% na wpisowe

  Imię *

  Adres e-mail *

  Zadaj pytanie, a my na nie odpowiemy

  Wyrażam zgodę na wysyłanie maili przez MSD.
  W każdym momencie mogę wypisać się z listy mailingowej. *

   DANE OSOBOWE

   Imię *

   Drugie imię

   Nazwisko *

   Data urodzenia *

   Miejsce urodzenia *

   PESEL *

   Seria i numer dowodu osobistego *

   Telefon komórkowy *

   Adres e-mail *

   KIERUNEK NAUKI

   Kierunek nauki *

   TRYB NAUCZANIA

   Tryb nauczania *

   ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

   Ulica *

   Numer domu *

   Numer mieszkania

   Kod pocztowy *

   Miejscowość *

   Województwo

   ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

   Ulica

   Numer domu

   Numer mieszkania

   Kod pocztowy

   Miejscowość

   Województwo

   Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

   SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

   Google

   Facebook

   Instagram

    

   Fora internetowe (wymień jakie)

   Inne (wymień jakie)

   Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

   Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
   2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
   3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
   4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
   5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
   7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

   * - pola wymagane.

   It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

    PERSONAL DATA

    Name *

    Surname *

    E-mail address *

    Phone no *

    FACULTY

    Faculty *

    Teaching mode

    Tryb nauczania *

    HOW DID YOU FIND OUT ABOUT OUR SCHOOL ? *

    Google

    Facebook

    Instagram

     

    FInternet forums (which?)

    Others (which?)

    I hereby confirm the correctness of this data and I consent to the processing of my personal data in the International Dziewulscy College database, in accordance with applicable regulations. I acknowledge that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

    If you use the contact form as natural persons, based on the provisions of Art. 13 of GDPR (General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016, Journal of Laws EU L 119 of 04.05.2016) we would like to inform you that:

    1. The controller of your personal data is the International Dziewulscy College.
    2. Your personal data will be processed for the purpose of contacting you pursuant to Article 6 para. 1 lit. a and f of GDPR i.e. your consent and the legitimate interest of the controller defined as the possibility of contacting.
    3. The recipients of your personal data will only be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions and entities operating the portal / website.
    4. Your personal data will be stored until consent is withdrawn / for a period of 10 years.
    5. You have the right to request that the controller enable you to access personal data, rectify it, delete or limit its processing, and to object to the processing of your data. You also have the right to transfer data and submit a complaint to the supervisory authority.
    6.Your consent is voluntary and may be withdrawn, which does not affect the lawfulness of prior processing. Withdrawal of consent may, however, in certain cases mean no contact.
    7. You accept that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

    * – required.