POLICEALNA SZKOŁA CHARAKTERYZACJI EFEKTÓW SFX PROSTETYKI SFX WIZAŻU I STYLIZACJI

scroll me

Previous slide
Next slide
84923162_4073652459327440_733427805378838528_o

rekrutacja

DLACZEGO MSD?

Nasza Szkoła z powodzeniem uczy najlepszych w dziedzinie charakteryzacji od prawie 30 lat!
Potrzebujesz jedynie zapału. Nauczymy Cię od podstaw i wykształcenie plastyczne nie jest potrzebne. Uaktywnimy Twoje zdolności.
Absolwenci naszego Studium pracują na wszystkich planach filmowych w naszym kraju a wielu z nich można spotkać również na planach produkcji europejskich i światowych.
Jako pierwsi i jedyni uczymy w dziedzinie Efektów Specjalnych SFX i Prostetyki Charakteryzatorskiej. Nasi wykładowcy to czynni zawodowo charakteryzatorzy którzy uczą nie tylko teorii a przede wszystkim praktyki zawodu.
Nasze studium działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracuje z czołowymi producentami profesjonalnych kosmetyków do charakteryzacji i wizażu.
Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach i w nowoczesnych pracowniach, doskonale wyposażonych, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
Studenci naszej Szkoły odbywają praktyki na planach filmowych, w studiach telewizyjnych, pokazach mody i w największych polskich teatrach. Ze względu na charakter szkoły studenci muszą mieć krótkie paznokcie i naturalne rzęsy.

– PROMOCJA WPISOWE na wszystkie kierunki – 1599 zł

– Wydział Charakteryzacji Wizażu i Stylizacji (2 lata) – PROMOCJA Wpisowe 1599 zł. Czesne miesięczne 849 zł płatne przez 12 miesięcy.

– Wydział Charakteryzacji Efektów SFX i Prostetyki (2 lat) – PROMOCJA Wpisowe 1599 zł. Czesne miesięczne 1199 zł płatne przez 12 miesięcy.

– Wydział Charakteryzacji i Wizażu (2 lata) – PROMOCJA Wpisowe 1599 zł. Czesne miesięczne 849 zł płatne przez 12 miesięcy.

– Wydział Wizażu i Stylizacji (1 rok) – PROMOCJA Wpisowe 1599 zł. Czesne miesięczne 749 zł płatne przez 12 miesięcy.

Przy jednorazowym opłaceniu kosztu 1 roku lub 2 lat nauki zniżka 5%.

Studiuj z nami! Dołącz do najlepszych!

Potrzebujesz więcej informacji?: info@dziewulscy.pl

„Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski”
Benjamin Franklin

Skorzystaj z możliwości otrzymania nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie z możliwością umorzenia 25 %!

Osoby niepracujące mogą również starać się o refundację kosztów kształcenia.

Telefon Zielona Linia Urzędu Pracy: 19524

  DANE OSOBOWE

  Imię *

  Drugie imię

  Nazwisko *

  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *

  PESEL *

  Seria i numer dowodu osobistego *

  Telefon komórkowy *

  Adres e-mail *

  KIERUNEK NAUKI

  Kierunek nauki *

  TRYB NAUCZANIA

  Tryb nauczania *

  ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

  Ulica *

  Numer domu *

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy *

  Miejscowość *

  Województwo

  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Województwo

  Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

  SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

  Google

  Facebook

  Instagram

   

  Fora internetowe (wymień jakie)

  Inne (wymień jakie)

  Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

  Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
  5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
  7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

  * - pola wymagane.

  It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

   PERSONAL DATA

   Name *

   Surname *

   E-mail address *

   Phone no *

   FACULTY

   Faculty *

   Teaching mode

   Tryb nauczania *

   HOW DID YOU FIND OUT ABOUT OUR SCHOOL ? *

   Google

   Facebook

   Instagram

    

   FInternet forums (which?)

   Others (which?)

   I hereby confirm the correctness of this data and I consent to the processing of my personal data in the International Dziewulscy College database, in accordance with applicable regulations. I acknowledge that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

   If you use the contact form as natural persons, based on the provisions of Art. 13 of GDPR (General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016, Journal of Laws EU L 119 of 04.05.2016) we would like to inform you that:

   1. The controller of your personal data is the International Dziewulscy College.
   2. Your personal data will be processed for the purpose of contacting you pursuant to Article 6 para. 1 lit. a and f of GDPR i.e. your consent and the legitimate interest of the controller defined as the possibility of contacting.
   3. The recipients of your personal data will only be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions and entities operating the portal / website.
   4. Your personal data will be stored until consent is withdrawn / for a period of 10 years.
   5. You have the right to request that the controller enable you to access personal data, rectify it, delete or limit its processing, and to object to the processing of your data. You also have the right to transfer data and submit a complaint to the supervisory authority.
   6.Your consent is voluntary and may be withdrawn, which does not affect the lawfulness of prior processing. Withdrawal of consent may, however, in certain cases mean no contact.
   7. You accept that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

   * – required.